• نویسندهمصطفی شالچی
 • 26 بهمن 1400
 • گرامر

زمان‌های مهم در زبان فرانسه

زمان‌های مهم در زبان فرانسه
در این ویدئو قصد دارم تا هشت زمان از زمان‌های مهم در زبان فرانسه را به صورت یکجا به شما آموزش بدهم. بسیاری از شما، در تشخیص زمان فعل‌ها در زبان فرانسه با مشکل مواجه هستید و حتی به هنگام صرف فعل‌ها دچار مشکل می‌شوید. این ویدئو به شما کمک می‌کند تا با زمان‌های مهم زبان فرانسه به صورت یکجا آشنا شوید و تفاوت‌های آن‌ها را تشخصی دهید   تماشای ویدئو
 • Le présent de l’indicatif

Groupe 1 : verbes en er

Groupe 2 : verbes en ir

Groupe 3 : verbes réguliers

Travailler

Base : travail

Terminaisons : e, es, e, ons, ez, ent

Je travaille

Tu travailles

Il, elle, on travaille

Nous travaillons

Vous travaillez

Ils, elles travaillent

* Aller

Finir

Base : fini

Terminaisons: s, s, t, ssons, ssez, ssent

Je finis

Tu finis

Il, elle, on finit

Nous finissons

Vous finissez

Ils finissent

Je regarde la télé.

J’écris mes devoirs.

Notre maison est dans la rue Azadi.

 
 • Le présent progressive

Être en train de + infinitif

Je ne peux sortir avec vous, je suis en train de finir mon projet.

Finir

Je suis en train de finir

Tu es en train de finir

Il, elle est en train de finir

Nous sommes en train de finir

Vous êtes en train de finir

Ils, elles sont en train de finir

 
 • Le passé récent

Venir de + infinitif

Je viens de parler avec Ali.

Je viens de parler

Tu viens de parler

Il, elle, on vient de parler

Nous venons de parler

Vous venez de parler

Ils, elles viennent de parler

 • Le passé composé

Auxiliaire : être / avoir

Formation : auxiliaire + p.p.

Parler : parlé

Finir : fini

Cueillir : cueilli

Voir : vu

Prendre : pris

Peindre : peint

Être : été

Aller / venir

Arriver / partir

Monter / descendre

Mourir / naître

Entrer / sortir

Rester

Tomber

Devenir

Retourner

Passer

Aller

Je suis allé(e)

Tu es allé(e)

Il, elle, on est allé(e)

Nous sommes allé(e)s

Vous êtes allé(e)s

Ils, elles sont allé(e)s

Verbes pronominaux

Je me

Tu te

Il, elle, on se

Nous nous

Vous vous

Ils, elles se

Se réveiller

Je me suis réveillé(e)

Tu t’es réveillé(e)

Il, elle, on s’est réveillé(e)

Nous nous sommes réveillé(e)s

Vous vous êtes réveillé(e)s

Ils, elles se sont réveillé(e)s

L’année dernière, j’ai eu un accident.

 • L’imparfait

Formation : radical de nous + ais, ais, ait, ios, iez, aient

Parler : nous parlons : parl

Je parlais

Tu parlais

Il, elle parlait

Nous parlions

Vous parliez

Ils, elles parlaient

Venir : nous venons : ven

Je venais

Tu venais

Il, elle, on venait

Nous venions

Vous veniez

Ils, elles venaient

 1. Description

Hier, il faisait beau. Le ciel était bleu. Les gens dans la rue étaient souriants.

 1. Action en train de se dérouler

Je marchais dans la rue quand j’ai vu mon ami.

Je mangeais le déjeuner, quand mon professeur est venu.

 1. Habitudes, répétition

Quand j’étais petit, je regardais souvent les dessins animés dans la télé.

 
 • Le plus-que-parfait

Formation : auxiliaire (à l’imparfait) + p.p.

Parler

J’avais parlé

Tu avais parlé

Il, elle, on avait parlé

Nous avions parlé

Vous aviez parlé

Ils, elles avaient parlé

Partir

J’étais parti(e)

Tu étais parti(e)

Il, elle, on était parti(e)

Nous étions parti(e)s

Vous étiez parti(e)s

Ils, elles étais parti(e)s

Mes amis sont partis à 5h de l’après-midi.

Je suis arrivé à 6h de l’après-midi.

Quand je suis arrivé, mes amis étaient partis.

 
 • Le futur proche

Formation : aller + infinitif

Regarder

Je vais regarder

Tu vas regarder

Il, elle, on va regarder

Nous allons regarder

Vous allez regarder

Ils, elles vont regarder

Après la classe, je vais regarder une épisode de ma série préférée.

La semaine prochaine, nous allons acheter une nouvelle voiture.

Je vais pas te dire

 
 • Le futur simple

Formation : infinitif + ai, as, a, ons, ez, ont

Parler

Je parlerai

Tu parleras

Il, elle, on parlera

Nous parlerons

Vous parlerez

Ils, elles parleront

Mettre

Je mettrai

Tu mettras

Il, elle, on mettra

Nous mettrons

Vous mettrez

Ils, elles mettront

Être : ser

Avoir : aur

Faire : fer

Aller : ir

Venir : viendr

Pouvoir : pourr

….

Dans deux ans, j’habiterai au Canada.

Peut-être, j’achèterai une maison au bord du fleuve.

Si + présent, futur simple

Si je finis mon travail, je sortirai avec mes amis.

برچسب ها
دیدگاه کاربران(0)